Certyfikat Zielona Flaga

W listopadzie 2018 r. Rada Pedagogiczna podjęła decyzję o przystąpieniu do programu Eco School i ubieganiu się o Certyfikat Zielonej Flagi . Wybrano koordynatora do spraw ekologii.

W lutym 2019 r. Zaprosiliśmy chętnych rodziców, pracowników zainteresowanych działalnością ekologiczną przedszkola , nauczyciela akademickiego UWM i Pracownika OCEE. Nauczycielki wytypowały 10 dzieci z najstarszych grup , które wybrane zostały w wyniku przeprowadzonej obserwacji z zakresu wiedzy i zainteresowań przyrodniczych. Powołano Komitet lokalny , działający przy Przedszkolu Miejskim nr 1 w Olsztynie, skład:

  • Dyrektor,
  • 7 nauczycieli,
  • starszy referent przedszkola,
  • 4 woźne oddziałowe,
  • 5 rodziców zainteresowanych działalnością ekologiczną przedszkola,
  • 10 dzieci z najstarszej grupy,
  • Pracownik Olsztyńskiego Centrum Edukacji Ekologicznej,
  • Nauczyciel Akademicki z Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego

.ZIELONA FLAGA 1

Spotkanie Eko Komitetu odbyło się 3 razy w okresie luty- czerwiec 2019 r. Dzieci, które weszły w skład Eko komitetu współpracują z dorosłymi : uczestniczyły w przeprowadzeniu audytu początkowego i końcowego, współtworzyły i wybierały hasła do Kodeksu Ekologicznego, współtworzyły oprawę plastyczną Kodeksu. Uczestniczyły w tworzeniu plakatów i dekoracji na imprezy ekologiczne w placówce. Dzieci brały czynny udział w realizacji działań, akcji i zajęć wynikających z przyjętego planu działań ekologicznych na terenie placówki i w terenie zgodnie z planem Przedszkoli Miejskich nr 1,19 i 13 stanowiących Sieć Placówek działających zgodnie z programem Eco Schools. Dzieci reprezentowały społeczność dziecięcą naszego przedszkola , wyrażały opinie i potrzeby podczas podejmowania decyzji Eko komitetu.

W ramach wieloletniej współpracy w dziedzinie Ekologii przedstawiciele Eko Komitetów trzech przedszkoli podjęli decyzję o stworzeniu Sieci Przedszkoli Miejskich nr 1,13,19. W Przedszkolu Miejskim nr 1 w marcu zorganizowano  spotkanie przedstawicieli Eko komitetów i powołano jeden wspólny Eko komitet:

Skład Eko komitetu Sieci Przedszkoli Miejskich nr 1, 13,19: Dyrektorzy Placówek, Koordynatorzy ds. Ekologii,2 nauczycieli z każdej placówki ,2 dzieci z każdego przedszkola, 1 rodzic z każdego przedszkola, pracownik OCEE, nauczyciel akademicki UWM Olsztyn.

    Po przeprowadzeniu  Audytu początkowego w placówkach i wspólnym przeglądzie ogrodów przedszkolnych  Eko Komitet Sieci postanowił  działania ekologiczne skupić na wybranym obszarze tematycznym- BIORÓŻNORODNOŚĆ I NATURA .Eko Komitet Sieci Przedszkoli spotkał się 2 razy . Na pierwszym spotkaniu uzgodniono plan działań wspólnych, wybrano osoby i dzieci odpowiedzialne za realizację działań. Drugie spotkanie odbyło się w czerwcu 2019 r.- podsumowaliśmy działania podczas  Pikniku pod Jabłonią w Przedszkolu Miejskim nr 13.

Dzieci  uczestniczyły  w audycie  początkowym  i  końcowym. Ucieszył  nas  wynik- Odnieśliśmy sukces. Makieta ogrodu wzbogaciła się o nowe elementy. Nie  udało nam się stworzyć Alpinarium, Eko Komitet  z powodu zmieniającego się klimatu i suszy postanowił nie zakupywać roślin wysokogórskich i arktycznych, które posadzone miały być w ogrodzie skalnym.

ZIELONA FLAGA2

ZIELONA FLAGA3

Bioróżnorodność i Natura- obszar tematyczny , który w wyniku przeprowadzonego audytu został wybrany przez Eko Komitet Naszego Przedszkola i Eko Komitet Sieci Przedszkoli Miejskich nr 1,13,19. Plan Działania na rok szkolny 2019/2020 został opracowany na spotkaniu Eko Komitetu . Wybraliśmy nazwę projektu pt.:” Na tropie Bioróżnorodności”

           

    Promowanie edukacji i działanie na rzecz bioróżnorodności jest zadaniem priorytetowym w prowadzonej edukacji przyrodniczej w naszym przedszkolu. W wyniku przeprowadzonego audytu stwierdziliśmy braki i zaniedbania w najbliższym otoczeniu przyrodniczym naszego przedszkola. Dlatego postanowiliśmy  wyposażyć nasz ogród w nowe stanowiska – Zakątki Edukacyjne i odnowić , doposażyć  Zakątki już istniejące. W wyniku podjętych działań stworzyliśmy  Ogródek warzywny, Ogród Rustykalny, Mini Sad, Ścieżkę Sensoryczną, doposażyliśmy Zakątek kwiatowy w budki lęgowe dla owadów, Stworzyliśmy ogród dydaktyczny sprzyjający badaniu, odkrywaniu  bioróżnorodności . Nasz ogród jest azylem i schronieniem dla zwierząt ( Jest Zakątek Oczko Wodne, Domek dla Jeża, Budki lęgowe dla ptaków, owadów, nietoperzy).

Plan Działań Przedszkola był modyfikowany o zaplanowane działania ekologiczne ustalone wraz z Eko Komitetem Sieci Przedszkoli nr 13,19 ( organizacja konkursu plastycznego pt.” W naszym ogrodzie- to co lata, chodzi, rośnie, pełza i bzyka radośnie”, Zabawa tropiąca pt. „ W naszym ogrodzie”, Piknik po Jabłonią, Wycieczka do Lasu Miejskiego, Konkurs pt.” Przyroda słowem malowana. Monitorowanie działań, podsumowanie efektów i ocena działań odbywała się podczas spotkań Eko Komitetu. Dzieci, rodzice i pracownicy na bieżąco doświadczali zmian, które następowały na terenie ogrodu w trakcie prac ogrodowych, zajęć i zabaw. Dzieci wspólnie dobierały miejsca w ogrodzie na tworzenie nowych Stanowisk dla roślin i zwierząt. Eko komitet postanowił w trakcie zajęć edukacyjnych w ogrodzie dokonać Ewidencji Gatunków roślin i zwierząt występujących w ogrodzie ( stworzono tabelę do prowadzenia notatek, dzieci prowadziły ewidencję w formie plastycznej ) Posiadamy w ogrodzie przedszkolnym 70 gatunków roślin.

Stworzyliśmy Habitat- Makietę naszego ogrodu, na której oznaczono zaistniałe zmiany ( na początku rozpoczęcia działań i na końcu realizacji projektu.)

Osiągnęliśmy efekt ekologiczny- Ogród stał się miejscem przyjaznym zwierzętom i roślinom.

 

ZIELONA FLAGA4

ZIELONA FLAGA5

Realizacja działań ekologicznych projektu pt. „Na tropie Bioróżnorodności” współgrała z podstawą programową wychowania przedszkolnego, celami edukacyjnymi i realizowanym programem edukacji przedszkolnej. Nauczycielki planując pracę dydaktyczno- wychowawczą w każdym miesiącu planowały działania związane z Planem Działań Eko Szkoły.

Eko Komitet postanowił stworzyć nowy Eko- Kodeks, nauczycielki wraz z dziećmi układały hasła, powstał Bank Hasła Ekologicznego . Na spotkaniu Eko Komitetu wybrano hasła . Oprawą plastyczną Eko Kodeksu zajęły się nauczycielki ,dzieci i rodzice z grupy Zajączki podczas specjalnych zajęć. Eko Kodeks jest umieszczony w holu przedszkola.

XIELONA FLAGA6